Regulamin

parkingu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Rozdział 1
Zasady ogólne

1.Teren parkingu stanowi ogrodzony plac zlokalizowany u zbiegu ul. Zachodniej i ulicy Jana Zamoyskiego, na działce nr 375/4, obręb Międzyrzecz-2.

2. Zarządcą Parkingu jest Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego (dalej: Muzeum), adres: ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz.

3. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny, przeznaczony dla pojazdów osobowych i autokarów.

4. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z oferty Muzeum oraz dla pracowników Muzeum.

5. Każdorazowo, poprzez wjazd na teren Parkingu, Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Na Parkingu wyznaczono 2 miejsca dla samochodów osób z niepełnosprawnościami.

7. Z parkingu poza godzinami funkcjonowania mogą korzystać pracownicy firmy ochroniarskiej, firmy współpracujące z muzeum oraz pracownicy Muzeum w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

8. Regulamin udostępniany jest na terenie Parkingu oraz stronie internetowej Muzeum.

§ 2

Dni i godziny funkcjonowania

Parking jest czynny w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek- nieczynny
 • wtorek, środa, czwartek, piątek – 9.00-16.45
 • sobota, niedziela- 10.00-17.45

Poza wyznaczonymi dniami i godzinami funkcjonowania parkingu, wjazd na Parking i wyjazd z Parkingu jest zamknięty.

 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia pojazdu z Parkingu najpóźniej do godziny zamknięcia Parkingu. Poza godzinami otwarcia wskazanymi w ust. 1 wjazd na Parking i wyjazd z Parkingu jest zamykany, niezależnie od tego, czy wszyscy Użytkownicy usunęli swoje pojazdy.

W dni świąteczne Parking jest nieczynny.

Na parkingu obowiązuje zakaz parkowania w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek- całodobowo
 • wtorek, środa, czwartek, piątek – od godziny 00:00 do godziny 9:00 oraz od godziny 16.45 do godziny 24:00
 • sobota, niedziela – od godziny 00:00 do godziny 10:00 oraz od godziny 17.45 do godziny 24:00

Pracownicy Muzeum, pracownicy firmy ochroniarskiej mogą korzystać z parkingu w czasie
pełnienia obowiązków służbowych.

 1. Do zasad ruchu pojazdów na terenie Parkingu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Na terenie Parkingu oraz drogach dojazdowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 3. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób lub służb posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 4.  Pojazdy wolno zatrzymywać i zostawiać tylko na wyznaczonym w tym celu terenie postojowym (miejscach postojowych), z wyłączeniem miejsc zarezerwowanych.
 5.  Pojazdy osobowe i jednośladowe obowiązuje zakaz zatrzymywania i pozostawiania tych pojazdów dla miejsc postojowych wyznaczonych dla autokarów.
 6. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem oraz powinien mieć szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik.

§ 3

Zasady ruchu i postoju pojazdów

Na terenie Parkingu zabronione jest:

Mycia, odkurzania

pojazdów, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju oraz inne podobne czynności;

Palenia

używania otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie, parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa;

zatrzymywanie lub postój

(parkowanie) pojazdów na drogach dojazdowych lub ewakuacyjnych, lub jakichkolwiek innych miejscach niż miejsca do tego wyznaczone

zanieczyszczanie Parkingu

w szczególności pozostawianie śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami;

pozostawienia bez opieki

osób małoletnich poniżej 15 roku życia;

pozostawiania bez opieki

w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach jakichkolwiek osób, które nie mają możliwości samodzielnie wydostać się z pojazdu;

Zwierzęta

pozostawianie bez opieki w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach zwierząt;

Prowadzenia działalności

prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, bez uprzedniej zgody Muzeum wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 4

Odpowiedzialność
 1. Muzeum nie przyjmuje pozostawionych na Parkingu pojazdów, jak również pozostawionych w nich przedmiotów, na przechowanie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy lub przedmioty pozostawione w pojeździe lub na terenie Parkingu. W szczególności Muzeum nie odpowiada za kradzież pojazdów lub przedmiotów pozostawionych na terenie Parkingu.
 2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Muzeum oraz osobom trzecim w związku z korzystaniem z Parkingu.
 3. W przypadku zgłoszenia wobec Muzeum jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Muzeum od odpowiedzialności z tego tytułu oraz pokryje koszty naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Muzeum w związku z tymi roszczeniami.
 4. W razie wątpliwości domniemywa się, iż Użytkownikiem jest właściciel pojazdu, z którego korzystał Użytkownik.

§5 Naruszenie zasad korzystania z parkingu

 1. Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu, w tym m.in. pozostawienie pojazdu na Parkingu poza godzinami jego funkcjonowania, parkowanie poza wyznaczonymi miejscami spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Muzeum miejsce, na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. W przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia zasady korzystania z Parkingu lub jakichkolwiek innych zdarzeń zagrażających życiu lub mieniu zaistniałych na terenie Parkingu, należy bezzwłocznie zawiadomić Muzeum:
  tel.: (95) 742 18 50 lub (95) 741 25 67.

§ 6

Postanowienia
Końcowe
 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Muzeum, tel. (95) 742 18 50, e-mail: sekretariat@muzeum.miedzyrzecz.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2023 roku.
Przewiń do góry
Skip to content