Regulamin

zwiedzania Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Regulamin zwiedzania międzyrzeckiego zamku
Regulamin przebywania na terenie Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego

Rozdział 1
Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego – Muzeum, zwanego dalej Dyrektorem, w ramach jego kompetencji jako zarządcy muzeum oraz terenu Podzamcza.

§ 2

 1. Godziny otwarcia ekspozycji stałych, wystaw czasowych, ogrodów zamkowych oraz dzień nieodpłatnego wstępu na wystawy stałe do muzeum określa dyrektor odrębnymi zarządzeniami.
 2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 3. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe w tych dniach wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora.
 4. Korzystanie z audioprzewodnika i usług przewodnickich jest odpłatne.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych koncertów i wykładów, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych zamieszczane są na stronie internetowej muzeum.

Zgody dyrektora wymaga:

 1. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
 2. organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych,
 3. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów,
 4. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę zamku i ogrodów zamkowych w celach komercyjnych.

§ 3

§ 4

 1. Grupa zorganizowana liczy od 20 do 40 osób. Turyści zwiedzający w zorganizowanych grupach są uprawnieni do ulg w cenie biletu.
 2. Bilety ulgowe przysługują zorganizowanym grupom, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom – po okazaniu odpowiedniej legitymacji. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny.
 3. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja (pisemna lub telefoniczna – min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje sekretariat ( tel.:95 742 18 50, e-mail: sekretariat@muzeum-miedzyrzecz.pl );

Rozdział 2
Regulacje Porządkowe

Regulacje porządkowe I Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
 1. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji i obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 20 osób.
 2. Plecaki, torby, walizki i inny bagaż oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 3. Ostatnie wejście na ekspozycję i wystawy czasowe odbywa się 45 minut przed ich zamknięciem. (również w dzień bezpłatnego zwiedzania).
 4. Osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum najpóźniej 10 minut przed zamknięciem, uwzględniając przy tym ewentualny czas konieczny na odebranie odzieży.
 5.  Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
 6. Ze względu na pełnione przez muzeum funkcje reprezentacyjne i państwowe, dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany tras zwiedzania oraz wyłączania dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych.

§ 1

§ 2

Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:

Wnoszenia

broni palnej

Wnoszenia

niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

wprowadzania

oraz wnoszenia zwierząt
(z wyłączeniem psa przewodnika)

Palenia

tytoniu oraz papierosów elektronicznych

Jedzenia

oraz picia na terenie muzeum

Zwiedzania

po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

Prowadzenia

rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych

Dotykania

eksponatów i elementów wystroju wnętrz

Wchodzenia

na dywany i siadania na meblach

Ślizgania się

po posadzkach w salach

fotografowania i filmowania

we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów do profesjonalnego fotografowania i filmowania;

fotografowania oraz filmowania

elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:

a) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w zabytkowych wnętrzach (m.in. wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz dotykania eksponatów zamkowych, zakaz fotografowania z użyciem flesza);

b) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników;

c) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 2.

2. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal zamkowych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

§ 3

II
Regulamin zwiedzania międzyrzeckiego zamku

Kompleks zamkowo – parkowy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków i jest chroniony prawem.


Informacje ogólne dotyczące zwiedzania :

1. Zwiedzanie zamku odbywa się indywidualnie pod opieką pracownika muzeum, bądź z przewodnikiem.

2. Opiekunowi osoby na wózku inwalidzkim przysługuje wstęp wolny.

3. Wprowadzanie zwierząt na teren zamku jest zabronione ( z wyłączeniem psa przewodnika).

4. Tarasy zamkowe są nieczynne w okresie jesienno – zimowym (tj. październik – marzec).

5. W przypadku organizacji imprez w pomieszczeniach zamkowych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym.

6. Fotografowanie turystyczne w zamku jest dozwolone i nieodpłatne. Wyjątek stanowią sesje okolicznościowe (opłata zgodnie z cennikiem).

7. Zakaz wzniecania i używania ognia.

8. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego może odmówić wstępu na zamek oraz przebywania na nim osobom.

9. Zabrania się:

a) wchodzenia na balustrady, poręcze, mury oporowe, drzewa,

b)wychylania przez poręcze i balustrady,

c)wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania,

d)wchodzenia do nieoświetlonych pomieszczeń,

e)odłączania od grupy bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika.

10. Zwiedzający powinien zachować szczególną ostrożność w miejscach gdzie występują niskie i wąskie wejścia, nierówne podłoże na całej trasie zwiedzania w obiektach (schody, progi), w parku i na terenie zamku (podłoże z kostki, z kamienia, ziemi, piasku, trawnikowe, drewniane).

III
Regulamin przebywania na terenie Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego

1. Międzyrzecki Kompleks Muzealny ma status Pomnika Kultury Tysiąclecia Państwa Polskiego i rezerwatu archeologicznego, jest więc w sposób szczególny chroniony obowiązującym prawem. Każdy przebywający na terenie kompleksu jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania.


2. Muzeum  nie  ponosi  odpowiedzialności  za osoby przebywające na terenie Kompleksu Muzealnego.

3. Małoletni  do  lat  13  mogą   przebywać  na  terenie   kompleksu  tylko  pod  opieką  osoby  dorosłej.

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na zaplecze techniczno-gospodarcze muzeum znajdujące    się  pomiędzy budynkiem muzeum, a wschodni ramieniem Paklicy.

  5. Zabrania się:

  a. wchodzenia na balustrady, poręcze, mury oporowe, drzewa,

  b. połowu ryb na akwenach muzealnych,

  c. spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania po ich spożyciu na terenie kompleksu muzealnego,

d. chodzenia po zboczach wzgórza zamkowego i skarpach nadwodnych,

e. zrywania kwiatów i niszczenia szaty roślinnej,

f. wprowadzania psów bez smyczy,

g. kąpieli w fosie, stawie i rzece Paklicy,

h. jazdy na deskorolkach, elektrycznych rowerach i hulajnogach, łyżwach, sankach i nartach,

i. zaśmiecania terenu,

j. wzniecania i używania ognia.

 

 1. Na terenie Międzyrzeckiego Zespołu Muzealnego obowiązuje ruch pieszy, dopuszcza się  możliwość przeprowadzenia  rowerów,  bez  wjazdu  na  trawnik.  Wjazd  innych   pojazdów   wymaga   zgodydyrektora; nie dotyczy to wózków inwalidzkich.
 1. Właściciele psów  zobowiązani  są  do  niezwłocznego   usuwania   zanieczyszczeń   pozostawianych przez psy.
 2. Poruszanie się   po   kompleksie    dozwolone  jest   tylko  w   miejscach   do   tego   przeznaczonych tj. po alejkach parkowych, ścieżkach oraz wyznaczonych trasach wewnątrz  zwiedzanych  obiektów.
 3. Zwiedzający powinien   zachować  szczególną   ostrożność  w   miejscach,  gdzie   występują  niskie i wąskie  wejścia,  nierówne   podłoże   na  całej   trasie   zwiedzania   w  obiektach   (schody,  progi), parku  i  na  terenie  zamku  (podłoże  z kostki,  kamienia, ziemi,  piasku,  trawnikowe,  drewniane).
 4. Po zamknięciu kompleksu  muzealnego  przebywanie  na   jego   terenie   jest  surowo   zabronione.
 5. Kompleks muzealny jest  czynny  od  godz.  6:00  do zmierzchu.  Godzina  zamknięcia  jest zależna od pory roku.
 6. Należy bezwzględnie stosować   się   do    poleceń   pracowników   muzeum   i   ochrony    obiektu.
 7. Zasady korzystania z   muzealnego   parkingu,  określa  umieszczony  na   tablicy   informacyjnej przy     parkingu    „Regulamin    parkingu  Muzem  Ziemi   Międzyrzeckiej  im.  Alfa  Kowalskiego w  Międzyrzeczu”.


Rozdział III
Regulacje końcowe


1. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego – Muzeum. chronione jest przez zewnętrzną służbę ochrony. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

2.Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku zdarzeń, będących wynikiem jego nieprzestrzegania zwrot opłaty za bilet nie będzie uwzgledniony.


Pierwsza pomoc

W razie zaistnienia wypadku lub nieprzewidzianego zdarzenia (np. omdlenie uczestnika wycieczki, obrażenia czy wystąpienia innych dolegliwości) podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić je przewodnikowi wycieczki.

Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Międzyrzeckiego Kompleksu Muzealnego obowiązuje całkowity zakaz wzniecania i używania ognia.

W razie zaistnienia pożaru, zwiedzający powinni natychmiast opuścić obiekty muzealne i udać się w miejsce bezpieczne wskazane przez przewodnika, tj. – miejsce zbiórki.

Zwiedzający i pracownicy muzeum powinni podporządkować się osobie kierującej akcją gaśniczą.

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

998

Straż pożarna

997

Policja

Przewiń do góry
Skip to content